Gwarancja

1.Przedmiot i zasady ogólne gwarancji:

Gwarancja udzielana jest na okres 10 lat (dziesięciu) na łączniki systemowe  GUMI .
Producent gwarantuje przez ten czas trwałość (odporność mechaniczną) łączników  pozwalającą na normalne użytkowanie zgodne z ich przeznaczeniem.
Deski drewniane Gumi są objęte gwarancją na okres 2 lat (dwóch).  Gwarancja zapewnia wysoką jakość techniczną wykonania poszczególnych elementów systemu Gumi oraz trwałość produktu (odporność na biodegradację) pozwalającą na normalne użytkowanie zgodne z jego przeznaczeniem. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem stosowania się do warunków zawartych w dokumencie „Zasady montażu i użytkowania tarasu Gumi.

2. Warunki gwarancji

Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu Produktu wskazanej na dowodzie sprzedaży (faktura/paragon) wystawionym przez Sprzedawcę. Gwarancja udzielona jest na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej, która winna być wypełniona i ostemplowana w momencie sprzedaży przez Sprzedawcę . Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania dokumentu gwarancyjnego Nabywcy.
Niniejsza Karta Gwarancyjna jest ważna jedynie wraz dokumentem potwierdzającym nabycie Produktu (faktura/paragon).

3. Wyłączenia – przypadki nieobjęte gwarancją:

 • powierzchnie użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu,
 • lokalizacje narażone na działanie czynników agresywnych chemicznie,
 •  tarasy zainstalowane w/przy obiektach produkcyjnych, magazynowych lub usługowych, które mogą być źródłem zanieczyszczeń, w szczególności – smarów, detergentów, nawozów sztucznych, etc.,
 • powierzchnie gdzie oprócz ruchu pieszego odbywa się jakikolwiek ruch pojazdami mechanicznymi.
 • zmiany na powierzchni tarasu wynikające z eksploatacji tzn: przetarcia, zmatowienia, miejscowa utrata koloru,…
 • zmiany koloru desek i łączników  spowodowane  bezpośrednim oddziaływanie promieni słonecznych, działaniem agresywnych czynników chemicznych lub biologicznych, długotrwałym zaleganiem śniegu, bezpośrednią ekspozycją na nadmorskie warunki klimatyczne (słona morska bryza), bezpośrednim sąsiedztwem zbiorników wodnych, bezpośrednim kontaktem z roślinnością (w szczególności przerastającą trawą), bezpośrednim kontaktem z elementami z czarnej stali oraz powstałymi w wyniku długotrwałego kontaktu z przedmiotami zalegającymi na powierzchni tarasu,
 • uszkodzenia mechaniczne, będących skutkiem nacisku lub uderzenia ciężkich i twardych przedmiotów,
 • uszkodzenia mechaniczne, zadrapania, rysy, wgniecenia, wgłębienia, przecięcia, wytarcia, matowienia powierzchni oraz inne uszkodzenia będące skutkiem nacisku lub uderzenia ciężkim twardym przedmiotem lub wywołane niewłaściwą pielęgnacją, niewłaściwą konserwacją, wadliwym montażem, niewłaściwym składowaniem lub transportem,
 • uszkodzenia mechaniczne niewidoczne po instalacji produktu, jeżeli nie wpływają one na możliwość montażu i poprawnej eksploatacji  produktu,przebarwienie terakoty ,elewacji oraz innych elementów sąsiadujących z deskami Gumi będące efektem wypłukiwania się garbników lub oleju pochodzącego z drewna,
 • skutki pożaru lub ekspozycji produktu na wysoką temperaturę,
 • zastosowanie systemu Gumi niezgodnie z przeznaczeniem  (obróbka schodów ,parapetów, gzymsów itd.)
 • różnica rzeczywistego wymiaru a teoretycznego wymiaru tarasu na projekcie, dopuszczalna różnica wynosi dla każdego z wymiarów +/ 1 cm,
 • zmiany wymiarowe desek związane z kurczeniem i zsychaniem się drewna nie przeszkadzające w normalnym użytkowaniu tarasu, (taras GUMI jest „tarasem pływającym” nie przytwierdzonym na stałe do podłoża),
 • naturalne pęknięcia czołowe i powierzchniowe oraz niewielkie strukturalne, powierzchniowe rozwarstwienia występujące w drewnie na skutek wystawienia go na działanie zmiennych warunków klimatycznych, które nie uniemożliwiają jego normalnego użytkowania.

3. Kiedy obowiązkowy jest załącznik „AKCEPTACJA TARASU”?

Załącznik „AKCEPTACJA TARASU” wypełniany jest przez sprzedawcę tarasu GUMI, Wymagany jest jeżeli taras spełnia któryś z niżej wymienionych warunków:

 • taras mieści się w definicji TARASU DUŻEGO (pkt 3.1.),
 • taras ma nieregularny kształt, występują skosy i/lub łuki,
 • przy tarasie występuje obróbka schodów.   

3.1.TARASY STANDARDOWE i TARASY DUŻE – informacje ogólne

Tarasy umownie dzielone są na dwie kategorie TARASY STANDARDOWE i TARASY DUŻE.
Jeżeli taras mieści się w definicji TARASU DUŻEGO, obowiązkowo należy wypełnić dodatkowy załącznik „AKCEPTACJA TARASU”, natomiast jeżeli taras mieści się w definicji TARASU STANDARDOWEGO załącznik „AKCEPTACJA TARASU” nie jest obowiązkowy.

3.2.TARASY STANDARDOWE (nie jest wymagany załącznik „AKCEPTACJA TARASU”)

Przy wzorze ułożenia „rzędy” i „cegiełka”, taras uznawany jest za TARAS STANDARDOWY jeżeli jego szerokość (wymiar mierzony w poprzek kierunku ułożenia desek) jest mniejszy niż 250cm, drugi wymiar – długość tarasu – jest dowolna.
Przy wzorze ułożenia „kwadraty”, taras uznawany jest za TARAS STANDARDOWY jeżeli jego wymiary: szerokość i długość nie przekraczają 250cm.

3.3.TARASY DUŻE (wymagany jest załącznik „AKCEPTACJA TARASU”)

Wszystkie tarasy które nie mieszczą się w definicji TARASU STANDARDOWEGO uznawane są za TARASY DUŻE.

4. Pielęgnacja tarasu w okresie gwarancyjnym

4.1. Częstotliwość okresowej pielęgnacji – Tarasy niezadaszone i częściowo zadaszone

Jeżeli taras Gumi położony jest w miejscu niezadaszonym, konieczne jest, aby co najmniej raz w roku przeprowadzić  gruntowną pielęgnację jego powierzchni. Gruntowna pielęgnacja powinna zostać przeprowadzona wczesną wiosną, zaraz po tym jak temperatury powietrza osiągną poziom powyżej 10st. Celsiusza w ciągu dnia.

4.2. Częstotliwość okresowej pielęgnacji – Tarasy w całości zadaszone

W przypadku tarasów całkowicie zadaszonych okres pomiędzy gruntowną pielęgnację olejową może zostać wydłużony do 2-3 lat (w zależności od stopnia zużycia powierzchni tarasu). Konserwację najlepiej przeprowadzać wiosną , po sezonie zimowym.

5. Postępowanie reklamacyjne

W przypadku stwierdzenia wadliwości Produktu, w świetle zasad wskazanych w niniejszym dokumencie, należy zgłosić reklamację w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną Sprzedawcy, u którego został zakupiony Produkt. Zgłoszenie musi zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od dnia ujawnienia wady. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie do przekazania zgłoszenia reklamacyjnego Producentowi pocztą elektroniczną lub faxem.

Do zgłoszenia reklamacyjnego należy załączyć:

 • kopia  dokumentu gwarancyjnego wraz z załącznikiem nr 1 (jeżeli taki był wymagany i wypełniony),
 • kopia paragonu/faktury potwierdzająca nabycie produktu,
 • zdjęcia wadliwego Produktu.

Producent jest zobowiązany do ustosunkowania się do prawidłowo dokonanego i kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

W razie uwzględnienia roszczeń reklamacyjnych i stwierdzenia wady istotnej uniemożliwiającej normalną eksploatację produktu, Producent wymieni wadliwy produkt na wolny od wad.  
W takim wypadku klient na prośbę Producenta zdemontuje i spakuje wadliwy produkt oraz odeśle produkt do Producenta (odbiór towaru przez firmę kurierską będzie zorganizowany przez Producenta i na jego koszt ). Producent odeśle na własny koszt produkt nowy w ilości identycznej jak przysłany przez klienta.

Odpowiedzialność finansowa Producenta w żadnym wypadku nie może przekroczyć
wartości zakupionego produktu, który podlega reklamacji.

Niniejsza gwarancja jakości w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Producent udziela gwarancji obejmującej terytorialnie obszar Rzeczpospolitej Polskiej.